موسسه فرهنگی -هنری مکتب شهیدثالث از سال ۱۳۹۷ با هدف درک موثر مکاتب و سبک های سینمایی ،ارتقاء دانش سینمایی مخاطبان و اثر گذاری بر جریان عمومی سینما و فیلم سازی شکل گرفته است و می کوشد هنرجویان را با مفاهیم مرتبط با سینمای حقیقی آشنا کند.می گوییم سینمای حقیقی ، چون باورداریم سینما در ایران با حد اقل بهره گیری از دانش سینمایی به زندگی خود ادامه می دهد و بی بهره ماندن از مفهوم خلاقیت ضربه ای بزرگ به خلق آثار سینمایی می زند. این مجموعه می کوشد با فاصله گرفتن از راهکارهای غریزی و فاقد پس زمینه ، سینما را به شکل یک تخصص ، و نه مبتنی بر سلیقه و علاقه آموزش دهد، و راه حل های خود را بر مبانی شناخت و آموزش هنر، و نه میان برهای مد روز که در نهایت به بن بست «ساختارشکنی بدون ساختار شناسی» می رسند ، استوار سازد.

# نظرات مشتریان گفته های دانشجویان

نحوه پیش بینی و سازگاری با آخرین روندهای دیجیتال را کشف کنید